4th CHEMORBIS TURKEY PETROCHEMICALS CONFERENCE - ISTANBUL, SEPT. 3 ,2015

 4th CHEMORBIS TURKEY PETROCHEMICALS CONFERENCE-2015

 

We joined Chemorbis Turkey 4th annual Petrochemicals Conference as a customs Clearance & Advisory, courtesy photo sponsor

Ysm 0379
Ysm 0379
Ysm 0334
Ysm 0334